To παρόν blog http://epityxiacom.blogspot.gr δεν ανανεώνεται πλέον και αποτελεί αρχείο για το eisodima.gr.
Το eisodima.gr λειτουργεί κανονικά με καθημερινή ενημέρωση στις διευθύνσεις:
Όσοι φίλοι και φίλες έχουν εγγραφεί στο newsletter με τις καθημερινές αναρτήσεις μας και επιθυμούν να συνεχίζουν να το λαμβάνουν στο email τους, θα πρέπει να επανεγγραφούν εδώ.

Παρασκευή 12 Απριλίου 2013

Επιδοτήσεις από το ΕΣΠΑ σε τουριστικές επιχειρήσεις και καταλύματα

Ξενοδοχεία, ενοικιαζόμενα δωμάτια και κατασκηνώσεις μπορούν να επιδοτηθούν από το νέο πρόγραμμα του ΕΣΠΑ, προκειμένου να εκσυγχρονίσουν τις εγκαταστάσεις τους αλλά και για να αποκτήσουν νέο εξοπλισμό.

Ενισχύσεις μπορούν να πάρουν και νέοι επιχειρηματίες που θέλουν να δραστηριοποιηθούν στον κλάδο του τουρισμού. Η καταληκτική ημερομηνία υποβολής των προτάσεων είναι η 10η Μαΐου. Μέσα από το πρόγραμμα των μικρομεσαίων επιχειρήσεων του ΕΣΠΑ, επτά κατηγορίες τουριστικών δραστηριοτήτων χρηματοδοτούνται σε ποσοστά από 40% έως 60%:

1. Ξενοδοχεία κλασικού τύπου, κατηγορίας 1, 2 και 3 αστέρων, δυναμικότητας μέχρι 100 κλίνες.

2. Ξενοδοχεία τύπου επιπλωμένων διαμερισμάτων, κατηγορίας 1, 2 και 3 αστέρων, δυναμικότητας μέχρι 100 κλίνες.

3. Ξενοδοχειακές μονάδες και λοιπές τουριστικές μονάδες που λειτουργούν σε παραδοσιακά ή διατηρητέα όλων των κατηγοριών και τάξεων δυναμικότητας μέχρι 100 κλίνες.

4. Επιχειρήσεις ενοικιαζόμενων δωματίων, ενοικιαζόμενων επιπλωμένων διαμερισμάτων και μεικτής μορφής ενοικιαζόμενων δωματίων και ενοικιαζόμενων επιπλωμένων διαμερισμάτων όλων των κατηγοριών κλειδιών.

5. Τουριστικές επιπλωμένες κατοικίες.

6. Τουριστικές επαύλεις.

7. Χώροι κατασκήνωσης, εγκαταστάσεις για οχήματα αναψυχής και ρυμουλκούμενα οχήματα.

Ο επιχορηγούμενος προϋπολογισμός κάθε επενδυτικής πρότασης μπορεί να κυμαίνεται από 20.000 έως 300.000 ευρώ, ενώ στις ενισχύσεις μπορούν να συμμετάσχουν και νέοι στον κλάδο, δηλαδή όσοι θέλουν να κάνουν τη δική τους τουριστική επένδυση.

Στο πρόγραμμα μπορούν να ενταχθούν υφιστάμενες, αλλά και νέες ή υπό σύσταση επιχειρήσεις:

1. Υφιστάμενες επιχειρήσεις: Είναι οι επιχειρήσεις που μέχρι τις 31/12/2011 έχουν δύο ή περισσότερες κλεισμένες διαχειριστικές χρήσεις τουλάχιστον δωδεκάμηνης διάρκειας.

2. Νέες - υπό σύσταση επιχειρήσεις: οι επιχειρήσεις που δεν εμπίπτουν στην παραπάνω κατηγορία.

Οι επιχειρήσεις θα πρέπει:
•να μην εμπίπτουν στα κριτήρια διαχωρισμού πράξεων των Ταμείων με το ΕΓΤΑΑ και το ΕΤΑ,
•να υλοποιήσουν το επενδυτικό σχέδιο σε έναν ή περισσότερους επιλέξιμους (Κωδικούς Αριθμούς Δραστηριότητας) ΚΑΔ της ίδιας θεματικής ενότητας,
•να διαθέτουν τον ΚΑΔ πριν από την υποβολή της επενδυτικής πρότασης,
•να είναι εγκατεστημένες και να έχουν καταστατική έδρα στην ελληνική επικράτεια,
•να είναι μικρομεσαίες επιχειρήσεις,
•να μη βρίσκονται υπό πτώχευση, εκκαθάριση ή αναγκαστική διαχείριση,
•να μην εκκρεμεί σε βάρος τους ανάκτηση ενίσχυσης,
•να λειτουργούν νόμιμα, δηλαδή να έχουν την κατά περίπτωση εν ισχύ άδεια λειτουργίας ή την υποβληθείσα στον αρμόδιο φορέα αίτηση ανανέωσης αυτής ή πιστοποιητικό από το αρμόδιο επιμελητήριο σε περίπτωση που βάσει νόμου δεν απαιτείται άδεια λειτουργίας. Επιχειρήσεις που στερούνται νόμιμης άδειας λειτουργίας, καθώς και επιχειρήσεις των οποίων η άδεια έχει λήξει χρονικά και δεν έχουν υποβάλει αίτηση για έκδοση ανανεωμένης άδειας λειτουργίας μέχρι την ημερομηνία υποβολής της πρότασης απορρίπτονται εξαρχής από το πρόγραμμα,
•να μην είναι προβληματικές επιχειρήσεις,
•να λειτουργούν αποκλειστικά με μία από τις ακόλουθες μορφές επιχειρήσεων: ατομική επιχείρηση, Ο.Ε., Ε.Ε., Ε.Π.Ε., Α.Ε., Ι.Κ.Ε.,
•να τηρούν βιβλία Β' ή Γ' κατηγορίας του Κ.Β.Σ.,
•να διαθέτουν ή να δεσμευθούν ότι θα μεριμνήσουν για τις κατάλληλες υποδομές με σκοπό την ελαχιστοποίηση των εμποδίων πρόσβασης ατόμων με αναπηρία, όπου αυτό είναι απαραίτητο και αναγκαίο.
•Ως υποδομές νοούνται τόσο οι κτιριακές υποδομές όσο και οι ηλεκτρονικές εφαρμογές που απευθύνονται στο πελατειακό κοινό (π.χ. ιστοσελίδες και λοιπές ηλεκτρονικές εφαρμογές όπως ηλεκτρονικά σημεία πληροφόρησης ή/και εξυπηρέτησης κ.λπ.),
•να υποβάλλουν στα επενδυτικά σχέδιά τους δαπάνες που δεν έχουν χρηματοδοτηθεί και δεν έχουν ενταχθεί σε άλλο πρόγραμμα που χρηματοδοτείται από εθνικούς ή κοινοτικούς πόρους,
•να δεσμευτούν ότι τα επενδυτικά τους σχέδια δεν έχουν υποβληθεί για ένταξη και δεν θα υποβληθούν σε άλλο πρόγραμμα που χρηματοδοτείται από εθνικούς ή κοινοτικούς πόρους,
•να υποβάλλουν έως μία επενδυτική πρόταση ανά Α.Φ.Μ.

Νέες επιχειρήσεις
Ισχύουν οι ίδιες προϋποθέσεις με αυτές της κατηγορίας των υφιστάμενων επιχειρήσεων.

Επιπλέον θα πρέπει να διαθέτουν τον ΚΑΔ πριν από την υποβολή της επενδυτικής πρότασης, ή, οι υπό σύσταση επιχειρήσεις, να διαθέτουν τον ΚΑΔ πριν από την πρώτη εκταμίευση επιχορήγησης.

Εφόσον αιτηθούν λειτουργικές δαπάνες, θα πρέπει ο κύριος μέτοχος της επιχείρησης να μην έχει κλείσει κατά το προηγούμενο δωδεκάμηνο επιχείρηση που δραστηριοποιείται στην ίδια σχετική αγορά ή σε όμορες αγορές.

Kαλύπτονται ακόμα και οι λειτουργικές δαπάνες

Οι νέες ή υπό σύσταση επιχειρήσεις μπορούν να καλύψουν μέσα από το πρόγραμμα της λειτουργικές τους δαπάνες.

Το μέγιστο ποσοστό του επιλέξιμου επιχορηγούμενου προϋπολογισμού είναι 40%. Αυτές είναι:
•Ενοίκια. Περιλαμβάνει το κόστος ενοικίων του τόπου υλοποίησης του σχεδίου.
•Δαπάνες ηλεκτρισμού, ύδρευσης, θέρμανσης, σταθερής τηλεφωνίας, κινητής τηλεφωνίας, Διαδικτύου.
•Δαπάνες ίδρυσης της επιχείρησης. Περιλαμβάνει δαπάνες και παραστατικά στην επωνυμία της επιχείρησης για αμοιβές για νομικές υπηρεσίες, υπηρεσίες διοικητικής υποστήριξης και παροχής συμβουλών που έχουν άμεση σχέση με τη δημιουργία της επιχείρησης.
•Δαπάνες παροχής υπηρεσιών. Περιλαμβάνει δαπάνες νομικής, λογιστικής και τεχνικής υποστήριξης, μελέτες πυροπροστασίας και περιβαλλοντικών επιπτώσεων κ.λπ. μελετών για την απόκτηση άδειας λειτουργίας ή νόμιμου απαλλακτικού από αυτήν, καθώς και μελέτες επαγγελματικού κινδύνου.

Οι επιλέξιμες προς ενίσχυση δαπάνες είναι:

1 Κτίρια, εγκαταστάσεις και περιβάλλων χώρος. Το μέγιστο επιλέξιμο ποσοστό του επιχορηγούμενου προϋπολογισμού είναι 80%.
•Οικοδομικές και ηλεκτρομηχανολογικές εργασίες και ειδικές εγκαταστάσεις των κτιριακών υποδομών των τουριστικών καταλυμάτων.
•Διαμόρφωση, βελτίωση και αναβάθμιση περιβάλλοντος χώρου (πλακοστρώσεις, περιτοιχίσεις, βαθμίδες, δεντροφυτεύεις και κηποτεχνικές διαμορφώσεις κ.λπ.).
•Κατασκευή ή εκσυγχρονισμός χώρων για τον εμπλουτισμό των παρεχομένων υπηρεσιών (π.χ. αθλητικές εγκαταστάσεις, παιδικές χαρές, αίθουσες πολλαπλών χρήσεων, πισίνες κ.λπ.).
•Κατασκευές, διαμορφώσεις, επεκτάσεις, διαρρυθμίσεις των κτιριακών εγκαταστάσεων (καθώς και των βοηθητικών εγκαταστάσεων και του περιβάλλοντος χώρου), οι οποίες στοχεύουν στο να διευκολύνουν την προσβασιμότητα των ΑμεΑ, σύμφωνα με τις Οδηγίες Σχεδιασμού για ΑμεΑ «Σχεδιάζοντας για όλους» του ΥΠΕΚΑ (πρώην ΥΠΕΧΩΔΕ).

2 Μηχανήματα, εξοπλισμός παραγωγής, λοιπός εξοπλισμός. Το μέγιστο επιλέξιμο ποσοστό του επιχορηγούμενου προϋπολογισμού είναι 100%.
•Προμήθεια - μεταφορά και εγκατάσταση νέου σύγχρονου ξενοδοχειακού (έπιπλα και λοιπός ξενοδοχειακός εξοπλισμός) και λοιπού εξοπλισμού.
•Προμήθεια - μεταφορά - εγκατάσταση νέων σύγχρονων μηχανημάτων και λοιπού εξοπλισμού πληροφορικής, όπως π.χ ηλεκτρονικοί υπολογιστές, εξοπλισμός μηχανογράφησης και ηλεκτρονικής δικτύωσης.
•Προμήθεια - μεταφορά και εγκατάσταση νέων σύγχρονων συστημάτων αυτοματοποίησης όπως: κλειστά συστήματα παρακολούθησης (κάμερες), ηλεκτρονικές κλειδαριές, συστήματα τηλεχειρισμού, συστήματα ηλεκτρονικού χειρισμού φωτισμού και κλειδαριών (κάρτες), συστήματα αυτόματης λειτουργίας των ηλεκτρικών εγκαταστάσεων, κεντρικό σύστημα μετάδοσης ήχου και εικόνας, info kiosk, πολυμέσα, εξοπλισμός τηλεπικοινωνιών και αναβάθμιση υφιστάμενων συστημάτων τηλεπικοινωνίας, τηλεφωνικά κέντρα, δίκτυο ISDN, συστήματα και συσκευές ασύρματης επικοινωνίας κ.λπ.

3 Μεταφορικά μέσα. Το ποσό του μέγιστου εξοπλισμού είναι 15.000 ευρώ. Προμήθεια αυτοκινούμενων μεταφορικών μέσων επαγγελματικής και μόνον χρήσης (όπως mini van, pullman μεταφορικής δυνατότητας ατόμων σχετικής με τη δυναμικότητα της τουριστικής μονάδας ή άλλα οχήματα επαγγελματικής χρήσης σχετικής με την δραστηριότητα της επιχείρησης), αποκλειόμενης ρητώς της αγοράς επιβατικών αυτοκινήτων ιδιωτικής χρήσης.

4 Εξοπλισμός και εγκαταστάσεις προστασίας περιβάλλοντος και εξοικονόμησης ενέργειας. Το μέγιστο επιλέξιμο ποσοστό του επιχορηγούμενου προϋπολογισμού είναι 100%.
•Οικοδομικές και ηλεκτρομηχανολογικές εργασίες και ειδικές εγκαταστάσεις των κτιριακών υποδομών των τουριστικών καταλυμάτων που συνδέονται άμεσα είτε με εξοικονόμηση ενέργειας, είτε με την προστασία του περιβάλλοντος π.χ.:
•Αναβάθμιση του συστήματος κεντρικής θέρμανσης με περιβαλλοντική μέριμνα, αντικατάσταση υαλοπινάκων ή/και πλαισίων με νέα υψηλής ενεργειακής απόδοσης που να πληρούν τις απαιτήσεις του κανονισμού ενεργειακής αποδοτικότητας κτιρίων, θερμομόνωση κτιρίων, φυτεμένο δώμα, μόνωση δικτύων μεταφοράς συστημάτων θέρμανσης/ψύξης.

5 Αγορά - μεταφορά - εγκατάσταση εξοπλισμού και συστημάτων για την προστασία του περιβάλλοντος ήτοι: εγκατάσταση συστήματος ΑΠΕ ή αντλιών θερμότητας για την παραγωγή ζεστού νερού χρήσης ή/και θέρμανσης/ψύξης χώρων, αντικατάσταση παλαιού συστήματος καυστήρα/λέβητα με νέο υψηλής απόδοσης ή με σύστημα φυσικού αερίου, εξοπλισμός και εργασίες για μείωση κατανάλωσης νερού, εξοπλισμός και εργασίες για τη διαχείριση των υγρών & στερεών αποβλήτων, εξοπλισμός και εργασίες για τη μείωση αέριων ρύπων και όχλησης, εξοπλισμός και εργασίες για τον περιορισμό της ρύπανσης του εδάφους, υπεδάφους, των υδάτων και της ατμόσφαιρας, εξοπλισμός και εργασίες για την παραγωγή ενέργειας από φιλικές προς το περιβάλλον.

6 Εξοπλισμός και εργασίες αναβάθμισης της ενεργειακής απόδοσης του συστήματος κλιματισμού, όπως εξοπλισμός και εργασίες για χρήση υβριδικού αερισμού με ανεμιστήρες οροφής, εξοπλισμός και εργασίες για χρήση μηχανικού αερισμού (free cooling), αντικατάσταση ηλεκτρικών/ηλεκτρονικών συσκευών με νέες ενεργειακής σήμανσης Α, εγκατάσταση συστήματος ελέγχου επιπέδων φωτισμού με αισθητήρες παρουσίας, εγκατάσταση εξωτερικών σκιάστρων, εγκατάσταση συστήματος ενεργειακής διαχείρισης, αγορά ηλεκτροκίνητων οχημάτων για χρήση εντός του χώρου της επιχείρησης.

7 Λογισμικά και υπηρεσίες λογισμικού. Το μέγιστο ποσό του επιλέξιμου επιχορηγούμενου προϋπολογισμού είναι 30.000 ευρώ.

Πληροφορίες:

Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να αναζητούν πληροφορίες στον ΕΦΕΠΑΕ στο τηλέφωνο 210-6985210 και το γραφείο πληροφόρησης της ΕΥΔ ΕΠΑΕ στο τηλέφωνο 8011136300. Η προκήρυξη της δράσης είναι αναρτημένα στις ιστοσελίδες www.antagonistikotita.gr, www.espa.grκαι www.efepae.gr. Επίσης αναλυτικές πληροφορίες παρέχονται στους κατά τόπους εταίρους του ΕΦΕΠΑΕ:

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ: Αττική, Β. Αιγαίο, Ν. Αιγαίο: ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ (ΕΛΑΝΕΤ) Βαλαωρίτου 4, ΑΘΗΝΑ, τηλ. 210 3620242, www.elanet.gr, email: infopep@elanet.gr

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ: Δυτική Ελλάδα, Πελοπόννησος, Ηπειρος, Ιόνια Νησιά, ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΤΙΚΗ ΕΥΡΩΠΑΪΚΩΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ, Μιχαλακοπούλου 58, ΤΚ 26221, ΠΑΤΡΑ, τηλ. 2610 622711, www.diaxeiristiki.gr, email: ifigeneia@patrascc.gr, vaivalis@patrascc.gr

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ: Κεντρική Μακεδονία, Δυτική Μακεδονία, ΚΕΝΤΡΟ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΗΣ & ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ (ΚΕΠΑ-ΑΝΕΜ), Οικισμός Λήδα Μαρία, 6ο χλμ. Χαριλάου Θέρμης, ΤΚ 570 01, ΘΕΡΜΗ, ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ τηλ. 2310 480000, www.e-kepa.gr, email: KakoudisA@e-kepa.gr

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ: Ανατ. Μακεδονία, Θράκη, ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΤΙΚΗ ΕΡΓΩΝ ΣΤΗΡΙΞΗΣ ΜΜΕ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΣΥΜΒΟΥΛΕΥΤΙΚΗ ΑΜΘ (ΔΕΣΜ-ΟΣ), Αποστόλου Σούζου 14, ΤΚ 69100, ΚΟΜΟΤΗΝΗ, τηλ. 25310 35916, www.desm-os.gr, email: desm-123@otenet.gr

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ: Στερεάς Ελλάδας, ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΤΙΚΗ ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑΔΑΣ ΚΑΙ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ (ΑΝΔΙΑ), Γ. Γεννηματά 13, ΛΑΜΙΑ τηλ. 22310 67498, www.andia.gr, email: astrakas@andia.gr, litakim@andia.gr

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ: Θεσσαλία, ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΩΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ & ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑΔΑΣ (ΑΕΔΕΠ), Ελ. Βενιζέλου 4 & Ιάσονος, ΒΟΛΟΣ τηλ. 24210 76894, www.aedep.gr, email: kpapathanasiou@aedep.gr

(Πηγή: Εθνος)


Financial & Law: Οι ειδικοί στις επιδοτήσεις και χρηματοδοτήσεις επιχειρήσεων και επενδυτικών σχεδίων. Τηλέφωνα: 210.3300660 - 6945976642

ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΑΚΟΜΑ: