To παρόν blog http://epityxiacom.blogspot.gr δεν ανανεώνεται πλέον και αποτελεί αρχείο για το eisodima.gr.
Το eisodima.gr λειτουργεί κανονικά με καθημερινή ενημέρωση στις διευθύνσεις:
Όσοι φίλοι και φίλες έχουν εγγραφεί στο newsletter με τις καθημερινές αναρτήσεις μας και επιθυμούν να συνεχίζουν να το λαμβάνουν στο email τους, θα πρέπει να επανεγγραφούν εδώ.

Τρίτη 10 Ιουνίου 2014

Ξεκίνησε η ρύθμιση για οφειλέτες του ΟΓΑ

Σε ισχύ τέθηκε η πάγια ρύθμιση για τους οφειλέτες του ΟΓΑ, στην οποία έχουν δικαίωμα να ενταχθούν καθυστερούμενες εισφορές από 500 ευρώ και άνω.

Δεν έχουν δικαίωμα να ενταχθούν στη ρύθμιση «Νέα Αρχή» (π.χ. οφείλονται καθυστερούμενες εισφορές κάτω των 500,00 ευρώ), καθώς και όσοι εντάχθηκαν στη ρύθμιση «Νέα Αρχή» αλλά απώλεσαν το δικαίωμα της ρύθμισης.
Οι οφειλέτες αυτοί έχουν δικαίωμα να υπαχθούν στην «Πάγια» ρύθμιση εφ' όσον το ύψος των καθυστερούμενων οφειλών τους:

α) εξακολουθεί να είναι μικρότερο των 5.000,00 ευρώ και

β) είναι μεγαλύτερο των 5.000,00 ευρώ αλλά δεν έχει διαβιβαστεί στο ΚΕΑΟ.

2. Η αίτηση για την «Πάγια» ρύθμιση, όπως και για τη ρύθμιση «Νέα Αρχή», υποβάλλεται ηλεκτρονικά μέσω του ιστότοπου (website) του ΟΓΑ στη διεύθυνση www.oga.gr. Στην αρχική σελίδα του ιστότοπου έχει αναρτηθεί σύνδεσμος που οδηγεί στην ειδική υπηρεσία Υποβολή Αίτησης Ρυθμίσεων «Νέα Αρχή» και «Πάγια» του Ν.4152 2013. Επιλέγοντας ο ενδιαφερόμενος τη συγκεκριμένη υπηρεσία, εμφανίζονται οι όροι των ως άνω ρυθμίσεων.

Εάν ο αιτών βάσει των καταχωρισμένων στοιχείων ταυτοποιείται, εμφανίζεται μήνυμα σύμφωνα με το οποίο ενημερώνεται σε ποια εκ των δύο ρυθμίσεων έχει δικαίωμα να ενταχθεί. Στη συνέχεια, μπορεί να υποβάλει τη σχετική αίτηση και να εκτυπώσει έντυπο πληρωμής των εισφορών ρύθμισης ακολουθώντας τις on line οδηγίες της εφαρμογής. Σε περίπτωση που ο αιτών δεν έχει δικαίωμα ένταξης σε ρύθμιση, ενημερώνεται για το συγκεκριμένο λόγο που αποκλείεται του δικαιώματος.

Μέχρι την ολοκλήρωση των διαδικασιών που απαιτούνται για τη δημιουργία του κατάλληλου λογισμικού καταβολής των δόσεων σε πιστωτικά ιδρύματα, η καταβολή των δόσεων θα πραγματοποιείται, όπως και στη ρύθμιση «Νέα Αρχή», μέσω της Τράπεζας Πειραιώς.

Ως ελάχιστο ύψος της προς ρύθμιση οφειλής ορίζεται το ποσό των 40,00 ευρώ. Το ποσό έκαστης δόσης δεν μπορεί να είναι κατώτερο των 20,00 ευρώ.

Η δεύτερη δόση καταβάλλεται στο τέλος του επόμενου μήνα από την καταβολή της πρώτης δόσης και οι υπολειπόμενες δόσεις στο τέλος κάθε επόμενου μήνα. Η πληρωμή θα γίνεται με το ως άνω έντυπο, το οποίο θα πρέπει να εκτυπώνεται επίσης ηλεκτρονικά από τον ενδιαφερόμενο, στις αρχές του δεύτερου 15ημέρου κάθε μήνα.

Σε περίπτωση που ο αιτών έχει ήδη ενταχθεί στην «Πάγια» ρύθμιση αλλά δεν τηρήσει στη συνέχεια τους όρους της και απολέσει το δικαίωμα, μπορεί να αιτηθεί και πάλι την ένταξή του στην «Πάγια» ρύθμιση, εφ' όσον η οφειλή του δεν έχει, μετά τη βεβαίωσή της, αποσταλεί στο ΚΕΑΟ.

Παράλληλα με την ηλεκτρονική υποβολή της αίτησης, ο οφειλέτης υποχρεούται να προσκομίσει στην αρμόδια Υπηρεσία του ΟΓΑ (Κεντρική Υπηρεσία ή αρμόδιο Περιφερειακό Υποκατάστημα ΟΓΑ) υπεύθυνη δήλωση του άρθρου 8 του ν. 1599/1986 στην οποία θα αναφέρονται, ανάλογα με το ύψος της οφειλής του, τα κατωτέρω συγκεκριμένα στοιχεία:

1Οταν η συνολική οφειλή είναι έως και 10.000.00 ευρώ στη δήλωση πρέπει να αναφέρονται:

α) η αδυναμία εξόφλησης της οφειλής τη δεδομένη χρονική στιγμή καθώς και η ανταπόκριση στις μηνιαίες δόσεις και

β) ότι ο δηλών δεν έχει καταδικαστεί για φοροδιαφυγή πρωτόδικα, τελεσίδικα ή αμετάκλητα.

2Οταν η συνολική οφειλή είναι άνω των 10.000.00 ευρώ στη δήλωση πρέπει να αναφέρονται:

α) η αδυναμία εξόφλησης της οφειλής τη δεδομένη χρονική στιγμή καθώς και η ανταπόκριση στις μηνιαίες δόσεις (βιωσιμότητα διακανονισμού),

β) ότι ο δηλών δεν έχει καταδικαστεί για φοροδιαφυγή πρωτόδικα, τελεσίδικα ή αμετάκλητα και

γ) λεπτομερείς πληροφορίες σχετικά με το εισόδημά του, τα χρηματικά διαθέσιμά του, την ακίνητη περιουσία του και το σύνολο των οφειλών του. Ειδικότερα, πληροφορίες που αφορούν

* κινητές αξίες,

* ακίνητη περιουσία οποιασδήποτε μορφής,

* ετήσιο οικογενειακό εισόδημα,

* αριθμούς τραπεζικών λογαριασμών (ΙΒΑΝ) και το ύψος αυτών,

* οχήματα των οποίων έχει την κυριότητα,

* απαιτήσεις από τρίτους,

* οφειλές σε ασφαλιστικά ταμεία και άλλες υπηρεσίες του Δημοσίου ή άλλες πάγιες υποχρεώσεις προς τρίτους, εφ' όσον υφίστανται.

Ο ΟΓΑ δύναται να ζητήσει την προσκόμιση πρόσθετων δικαιολογητικών, τα οποία αξιολογούνται από την αρμόδια Υπηρεσία του ΟΓΑ εντός εξαμήνου από την καταβολή της πρώτης δόσης. Εάν μετά τον έλεγχο κριθεί ότι ο αιτών πληροί τις, κατά νόμο, προϋποθέσεις ένταξης στη ρύθμιση, τότε η ρύθμιση θεωρείται «ισχυρή», εφ' όσον βέβαια ο ενδιαφερόμενος εξακολουθεί να καταβάλλει τις αναλογούσες στη ρύθμιση εισφορές του. Σε διαφορετική περίπτωση, εκπίπτει του δικαιώματος της ρύθμισης.

Απώλεια δικαιώματος

Το δικαίωμα της ρύθμισης χάνεται εάν ο οφειλέτης:

α) δεν καταβάλει εμπρόθεσμα τις τρέχουσες ασφαλιστικές εισφορές καθ' όλο το διάστημα της ρύθμισης καταβολής των οφειλών του με δόσεις και μέχρι την εξόφλησή τους,

β) δεν καταβάλει εμπρόθεσμα μία δόση της ρύθμισης, πέραν της μίας φοράς.

Επισημαίνεται ότι κατά τη διάρκεια της ρύθμισης επιτρέπεται η καθυστέρηση πληρωμής μίας δόσης -πλην της πρώτης- και η καταβολή αυτής γίνεται υποχρεωτικά μέχρι την ημερομηνία καταβολής της επόμενης δόσης με προσαύξηση εκπρόθεσμης καταβολής ποσοστού 15%.

γ) εχει υποβάλει ανακριβή ή ανεπαρκή στοιχεία προκειμένου να του χορηγηθεί η ρύθμιση.

Συνέπειες

Η απώλεια του δικαιώματος της ρύθμισης έχει τις παρακάτω συνέπειες:

α) ο οφειλέτης χάνει τα ευεργετήματα της ρύθμισης,

β) καθίσταται άμεσα απαιτητό το σύνολο του υπολοίπου της οφειλής,

γ) η άνω των 5.000,00 ευρώ οφειλή, μετά τη βεβαίωσή της διαβιβάζεται στο Κέντρο Είσπραξης Ασφαλιστικών Οφειλών (ΚΕΑΟ) και επιδιώκεται η είσπραξή της, με όλα τα προβλεπόμενα από την ισχύουσα νομοθεσία μέτρα.

Πιστοποιητικό οφειλής

Κατά τη διάρκεια της ρύθμισης και εφ' όσον τηρούνται οι όροι αυτής χορηγείται, μέσω της διαδικτυακής εφαρμογής των Ανταποκριτών ΟΓΑ, Πιστοποιητικό Οφειλής με διάρκεια ισχύος ενός (1) μηνός. Στο πιστοποιητικό αυτό βεβαιώνεται η υπαγωγή του οφειλέτη στη ρύθμιση καθώς και το υπολειπόμενο ποσό της οφειλής του.

Η Νέα Αρχή

α) Το όριο της οφειλής με βάση το οποίο καθορίζονται τα στοιχεία της υπεύθυνης δήλωσης αυξήθηκε από 5.000,00 σε 10.000,00 ευρώ.

Ακόμη απαλείφθηκε, ως υποχρεωτικό στοιχείο της υπεύθυνης δήλωσης, η δήλωση του αιτούντος περί μη άσκησης εναντίον του, ποινικής δίωξης για φοροδιαφυγή.

ΠΗΓΗ: enet.grΔΙΑΒΑΣΤΕ ΑΚΟΜΑ: