To παρόν blog http://epityxiacom.blogspot.gr δεν ανανεώνεται πλέον και αποτελεί αρχείο για το eisodima.gr.
Το eisodima.gr λειτουργεί κανονικά με καθημερινή ενημέρωση στις διευθύνσεις:
Όσοι φίλοι και φίλες έχουν εγγραφεί στο newsletter με τις καθημερινές αναρτήσεις μας και επιθυμούν να συνεχίζουν να το λαμβάνουν στο email τους, θα πρέπει να επανεγγραφούν εδώ.

Παρασκευή 2 Μαΐου 2014

Πού θα γίνουν οι 65.728 προσλήψεις στο Δημόσιο

Μικραίνει ο αριθμός των δημοσίων υπαλλήλων ως το 2018. Στο Μεσοπρόθεσμο πρόγραμμα προβλέπονται 65.728 προσλήψεις και 93.385 αποχωρήσεις.

Ο προγραμματισμός όπως αναφέρεται στο Μεσοπρόθεσμο διαμορφώθηκε λαμβάνοντας υπόψη τις παρεμβάσεις 2013-2016, τις ανάγκες και ιδιαιτερότητες των μεμονωμένων φορέων, την προσπάθεια ανανέωσης του ανθρώπινου δυναμικού στο δημόσιο τομέα, καθώς και τις προτεραιότητες που έχει προσδιορίσει η Κυβέρνηση. Βάσει των ανωτέρω, οι εκτιμώμενες προσλήψεις της περιόδου 2014-2016 βασίστηκαν στον κανόνα 1:5 σε σχέση με τις εκτιμώμενες αποχωρήσεις (συνταξιοδοτήσεις και παραιτήσεις) του προηγούμενου έτους.
Πιο συγκεκριμένα για το τρέχον έτος, βάσει του προγραμματισμού προσλήψεων που εκπονήθηκε από το Υπουργείο Διοικητικής Μεταρρύθμισης και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης (ΥΔΙΜΗΔ) και εγκρίθηκε από το Κυβερνητικό Συμβούλιο Μεταρρύθμισης, εκτιμάται ότι μπορούν να πραγματοποιηθούν έως 14.000 περίπου προσλήψεις, εκ των οποίων 2.400 αφορούν υπόλοιπο προσλήψεων του έτους 2013 και 8.000 θα προέλθουν από την εφαρμογή του κανόνα μία πρόσληψη για κάθε μία αναγκαστική αποχώρηση.

Αντίστοιχα, για το έτος 2015, από το σύνολο των 11.000 προσλήψεων, οι 7.000 θα αναπληρώσουν τις υποχρεωτικές αποχωρήσεις. Για τα έτη 2017-2018, οι εκτιμώμενες προσλήψεις για όλη τη Γενική Κυβέρνηση υπολογίστηκαν βάσει του κανόνα 1:1, λαμβάνοντας υπόψη τη λήξη της ισχύος του περιορισμού προσλήψεων του αρ. 11 του ν. 3833/2010, το οποίο όριζε ότι ο αριθμός των ετήσιων προσλήψεων και διορισμών δεν μπορεί να είναι μεγαλύτερος συνολικά από το λόγο 1:5 (μία πρόσληψη ανά πέντε αποχωρήσεις), στο σύνολο των φορέων.

Ο προσλήψεις στο δημόσιο και οι αποχωρήσεις έως και το 2018 θα γίνουν:

* Νομικά πρόσωπα των οποίων η μισθοδοσία του προσωπικού καλύπτεται από τον Τακτικό Προϋπολογισμό (π.χ. νοσοκομεία και πανεπιστήμια). Πιο συγκεκριμένα οι παρεμβάσεις για το 2013-2016 και οι εξειδικευμένες ανάγκες μεμονωμένων φορέων στα πλαίσια αναδιοργάνωσης των διοικητικών δομών, που ελήφθησαν υπόψη στον ανωτέρω προγραμματισμό είναι οι εξής:

• Στο Υπουργείο Εθνικής Άμυνας, για το έτος 2013 υπήρξε μείωση των προσλήψεων στις παραγωγικές σχολές κατά 30% σε σχέση με το 2012 (δηλ. 819 άτομα) και ο ίδιος αριθμός προσλήψεων έχει ενσωματωθεί σταθερά στις προβλέψεις για καθένα από τα έτη της περιόδου 2014-2018.

• Στο Υπουργείο Παιδείας και Θρησκευμάτων για το 2013 έχει δοθεί απόφαση κατανομής από το ΥΔΙΜΗΔ για 43 άτομα με βάση ειδικές διατάξεις (δικαστικές αποφάσεις, πλάνη, τέκνα αποβιωσάντων εν ώρα υπηρεσίας κ. λπ. ), ενώ το 2014 δεν έχουν γίνει προσλήψεις διοικητικού προσωπικού έως σήμερα. Όσον αφορά στο διδακτικό προσωπικό, για το 2014 εφαρμόζεται ο κανόνας 1:10 βάσει του εγκεκριμένου προγραμματισμού προσλήψεων με προτεραιότητα στην απορρόφηση υπαρχόντων εκκρεμοτήτων. Παράλληλα, προωθείται αίτημα του φορέα προς το ΥΔΙΜΗΔ για την πρόσληψη επιπλέον διδακτικού/εκπαιδευτικού προσωπικού το 2014, στο πλαίσιο του κανόνα μία πρόσληψη για κάθε μία υποχρεωτική αποχώρηση του φορέα.

• Στο Υπουργείο Δημόσιας Τάξης και Προστασίας του Πολίτη, για το έτος 2013 με σχετική απόφαση του ΥΔΙΜΗΔ εγκρίθηκε η κατανομή 225 δοκίμων πυροσβεστών εκ των 725 επιτυχόντων του σχετικού διαγωνισμού βάσει εγκριτικής απόφασης (ΠΥΣ) του 2011. Ο υπόλοιπος αριθμός των 500 δοκίμων πυροσβεστών βάσει της ΠΥΣ 2011 εκτιμάται ότι θα προσληφθεί έως την 1/7/2014, εφόσον αυτό προβλεφθεί στον προγραμματισμό προσλήψεων του Υπουργείου Δημόσιας Τάξης και Προστασίας του Πολίτη. Πέραν των ανωτέρω, κατά το 2013 και 2014 δεν έχουν πραγματοποιηθεί προσλήψεις ένστολου προσωπικού στο Υπουργείο Δημόσιας Τάξης και Προστασίας του Πολίτη. Για τα έτη 2015 έως και 2018, ο αριθμός προσλήψεων θα ανέλθει στα επίπεδα του 2012 (580 κατ' έτος).

• Στο Υπουργείο Οικονομικών προβλέπεται η πρόσληψη 2.000 τακτικών υπαλλήλων εντός του 2014, με στόχο τη στελέχωσή του με εξειδικευμένο προσωπικό.

• Στο πλαίσιο ενίσχυσης του Σώματος Επιθεωρητών Εργασίας, αλλά και της στελέχωσης των ασφαλιστικών ταμείων με προσωπικό για την επιτάχυνση της έκδοσης συντάξεων και της καλύτερης εξυπηρέτησης των πολιτών έχει προγραμματιστεί εντός του τρέχοντος έτους η πρόσληψη 1.500 περίπου υπαλλήλων στο Υπουργείο Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Πρόνοιας και στα εποπτευόμενα από αυτό Νομικά Πρόσωπα.

• Ως προτεραιότητα για το έτος 2014 έχει τεθεί και η πρόσληψη περίπου 2.000 ατόμων στον τομέα της Υγείας, που αφορούν, κυρίως, γιατρούς, νοσηλευτές και παραϊατρικό προσωπικό, το οποίο θα αξιοποιηθεί κατά προτεραιότητα στις Μονάδες Εντατικής Θεραπείας.

• Ο εκτιμώμενος αριθμός προσλήψεων για τους ΟΤΑ α' βαθμού (πλην των εποπτευόμενων Νομικών Προσώπων) για τα έτη 2014-2015 βασίστηκε στον κανόνα 1:10 καθότι θα πραγματοποιηθούν προσλήψεις τακτικού προσωπικού μόνο Πανεπιστημιακής (ΠΕ) και Τεχνολογικής (ΤΕ) Εκπαίδευσης.

• Για το 2014, έχουν προβλεφθεί 619 προσλήψεις τακτικού προσωπικού στη ΝΕΡΙΤ. Επισημαίνεται ότι οι προβλεπόμενες προσλήψεις ανά υποτομέα, μπορεί να είναι μικρότερες ή μεγαλύτερες από αυτές που θα πραγματοποιηθούν τελικά ανά υποτομέα, χωρίς, όμως, να επηρεαστεί το συνολικό αποτέλεσμα.

Η κατανομή των προσλήψεων θα αποφασιστεί ανάλογα με τις πραγματικές ανάγκες του κάθε φορέα, με γνώμονα την αναδιοργάνωση των διοικητικών δομών, τον εξορθολογισμό των διοικητικών λειτουργιών και τη βέλτιστη αξιοποίηση του ανθρώπινου δυναμικού του Δημοσίου. Ως εκ τούτου, το Μεσοπρόθεσμο Σχέδιο για τη στελέχωση του δημόσιου τομέα παρουσιάζεται ως προσωρινό στο μέρος που αφορά στις εκτιμώμενες προσλήψεις ανά υποτομέα της Γενικής Κυβέρνησης, αλλά και ως δεσμευτικό στο σύνολό του ως προς την αυστηρή τήρηση του κανόνα 1:5 για την περίοδο 2014-2016 και την πλήρη εφαρμογή των παρεμβάσεων το 2013-2016. Ο εν λόγω προγραμματισμός στελέχωσης του δημόσιου τομέα θα επικαιροποιείται σε τακτά χρονικά διαστήματα από το ΥΔΙΜΗΔ, ενσωματώνοντας την ιεράρχηση των αναγκών και των προτεραιοτήτων που θα προσδιορίσει η Κυβέρνηση βάσει των αποτελεσμάτων της Αξιολόγησης των Δομών και Υπηρεσιών.

(Πηγή: Ημερησία)


ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΑΚΟΜΑ: