To παρόν blog http://epityxiacom.blogspot.gr δεν ανανεώνεται πλέον και αποτελεί αρχείο για το eisodima.gr.
Το eisodima.gr λειτουργεί κανονικά με καθημερινή ενημέρωση στις διευθύνσεις:
Όσοι φίλοι και φίλες έχουν εγγραφεί στο newsletter με τις καθημερινές αναρτήσεις μας και επιθυμούν να συνεχίζουν να το λαμβάνουν στο email τους, θα πρέπει να επανεγγραφούν εδώ.

Δευτέρα 24 Μαρτίου 2014

Σωτηρία πρώτης κατοικίας με μικρές μηνιαίες δόσεις

Με μικρές μηνιαίες δόσεις τα νοικοκυριά αλλά και οι έμποροι, ελεύθεροι επαγγελματίες και αγρότες και εφόσον πληρούν αθροιστικά συγκεκριμένα εισοδηματικά και περιουσιακά στοιχεία μπορούν να σώσουν την κύρια κατοικία τους.

Σύμφωνα με τη νέα νομοθεσία 4224/2013, αναστέλλονται από την 1η Ιανουαρίου του 2014 μέχρι και τις 31 Δεκεμβρίου του 2014 οι πλειστηριασμοί εφόσον:
•Η αντικειμενική αξία της κύριας κατοικίας δεν υπερβαίνει τις 200.000 ευρώ.
•Το καθαρό οικογενειακό εισόδημα (χωρίς τις κρατήσεις για ασφαλιστικά ταμεία, φόρο εισοδήματος και εισφορά αλληλεγγύης) είναι μέχρι 35.000 ευρώ.
•Η συνολική αξία κινητής και ακίνητης περιουσίας είναι μικρότερη ή ίση με 270.000 ευρώ (συμπεριλαμβανομένης και της κύριας κατοικίας).
•Το σύνολο των καταθέσεων και κινητών αξιών (εξαιρουμένων συνταξιοδοτικών και ασφαλιστικών προγραμμάτων) του οφειλέτη δεν υπερβαίνει τις 15.000 ευρώ από το σύνολο των 270.000 ευρώ.
•Κατά τη διάρκεια αναστολής πλειστηριασμού, οι δανειολήπτες καταβάλλουν δόσεις ίσες με το 10% του καθαρού μηνιαίου εισοδήματός τους, όταν το ετήσιο οικογενειακό εισόδημα δεν ξεπερνά τις 15.000 ευρώ και ίσες με το 20% για τα ποσά άνω των 15.000 ευρώ.

Οι εγγυητές
Κατά τη διάρκεια της απαγόρευσης πλειστηριασμού και εφόσον η απαγόρευση δεν έχει αρθεί για τον πρωτοφειλέτη ως προς τη συγκεκριμένη οφειλή, απαγορεύεται ο πλειστηριασμός ακινήτων των εγγυητών για τις συγκεκριμένες οφειλές.

Οι οφειλέτες από τη στιγμή που τους επιδοθεί εντολή διαταγής πλειστηριασμού θα πρέπει εντός δύο μηνών να υποβάλουν αίτηση στην τράπεζα, προκειμένου με βάση τα προαναφερόμενα κριτήρια να υπαχθούν σε διακανονισμό και να σώσουν έτσι την κύρια κατοικία τους.

Τα περιουσιακά στοιχεία εκτιμώνται βάσει της αντικειμενικής αξίας, και για όσα βρίσκονται εκτός συστήματος αντικειμενικού προσδιορισμού, ο προσδιορισμός της αξίας αυτών θα γίνεται βάσει των κείμενων φορολογικών διατάξεων όπως αυτές κάθε φορά ισχύουν.

Στα περιουσιακά στοιχεία συμπεριλαμβάνονται και οι καταθέσεις και οι κινητές αξίες του οφειλέτη, ήτοι μετοχές, ομόλογα, λογαριασμοί σε αλλοδαπό νόμισμα, πάσης φύσεως επενδυτικά προϊόντα εξαιρουμένων των συνταξιοδοτικών και ασφαλιστικών προϊόντων.

Η διάταξη αφορά όλους τους οφειλέτες ανεξαρτήτως ιδιότητας. Συγκεκριμένα στη διάταξη εμπίπτουν ενδεικτικά: άνεργοι, μισθωτοί και συνταξιούχοι ιδιωτικού και δημοσίου τομέα, ελεύθεροι επαγγελματίες, έμποροι, επιτηδευματίες, αγρότες κ.λπ.

90 στους 100
Στη ρύθμιση υπάγονται κάθε είδους οφειλές έναντι όλων των δανειστών (τράπεζες, ιδιώτες, εταιρείες κ.τ.λ.). Δεν υπάγονται οι οφειλές που προέκυψαν από αδικοπραξία που διαπράχθηκε με δόλο, από διοικητικά πρόστιμα, χρηματικές ποινές, φόρους και τέλη προς το Δημόσιο και τους Οργανισμούς Τοπικής Αυτοδιοίκησης πρώτου και δευτέρου βαθμού, τέλη προς νομικά πρόσωπα δημοσίου δικαίου και εισφορές προς οργανισμούς κοινωνικής ασφάλισης. Επίσης δεν αφορούν τις οφειλές που προέκυψαν από χορήγηση δανείων από Φορείς Κοινωνικής Ασφάλισης.

Σύμφωνα με στοιχεία του υπουργείου Ανάπτυξης, οι προαναφερόμενες ρυθμίσεις αφορούν το 90% των δανειοληπτών. Κι αυτό επειδή:
•Εννέα στους 10 δανειολήπτες, όπως δείχνουν τα στοιχεία της Eurostat, έχουν κύρια κατοικία αξίας μέχρι τις 200.000 ευρώ και επτά στους 10 έχουν σπίτι μέχρι 140.000 ευρώ.
•Με βάση τα επίσημα στοιχεία της γενικής γραμματείας Πληροφοριακών Συστημάτων για το οικονομικό έτος του 2013 το μέσο δηλωθέν οικογενειακό εισόδημα είναι 25.482 ευρώ ετησίως.

Τα δεδομένα αυτά είναι χωρίς τις κρατήσεις για ασφαλιστικές εισφορές αλλά με την παρακράτηση φόρου. Αυτό πρακτικά σημαίνει ότι το 90% των νοικοκυριών έχει καθαρό ετήσιο οικογενειακό εισόδημα μικρότερο ή ίσο των 35.000 ευρώ.
•Ερευνα του Ευρωσυστήματος της ΕΚΤ δείχνει ότι το 50% των δανειοληπτών στην Ελλάδα έχει αξία συνολικής περιουσίας κάτω από 173.966 ευρώ.
•Σε σχέση με τις καταθέσεις και τις κινητές αξίες το 92,8% των φυσικών προσώπων - καταθετών στις ελληνικές τράπεζες έχει καταθέσεις μέχρι 10.000 ευρώ, με το 81,5% κάτω από 2.000 ευρώ.

Τα δικαιολογητικά
Ο οφειλέτης πρέπει να υποβάλει στον δανειστή εντός δύο μηνών από την επίδοση διαταγής πλειστηριασμού υπεύθυνη δήλωση του Ν. 1599/86. Σε αυτήν θα αναγράφονται τα πλήρη στοιχεία του, λεπτομερή και επικαιροποιημένα στοιχεία επικοινωνίας, περιγραφή της πλήρωσης των προϋποθέσεων προκειμένου να ανασταλεί ο πλειστηριασμός και αναλυτική κίνηση των λογαριασμών που ξεπερνούν το ποσό των 1.000 ευρώ τους τελευταίους 24 μήνες πριν από την υποβολή της

Τα «δικαιώματα» του δανειστή
Ο δανειστής κατά τη διάρκεια απαγόρευσης του πλειστηριασμού μπορεί να ζητήσει από τον οφειλέτη, προκειμένου να διαπιστώσει την ειλικρίνειά του, να προσκομίσει μέσα σε έναν μήνα:

1. Αντίγραφα τίτλων ιδιοκτησίας για ακίνητα που έχουν αποκτηθεί μετά την 1η/1/2007 και φύλλο υπολογισμού αξίας ακινήτου για ακίνητα που έχουν αποκτηθεί πριν από την 1η/1/2007.

2. Βεβαίωση συγκριτικών στοιχείων της αρμόδιας φορολογικής αρχής με αναφορά επί του ποσού του ακινήτου για ακίνητα εκτός του αντικειμενικού προσδιορισμού.

3. Αντίγραφο τελευταίων δηλώσεων Ε1 και Ε9.

4. Αποδεικτικό έγγραφο βεβαίας χρονολογίας με νωρίτερη ημερομηνία την 20ή Νοεμβρίου 2013 σχετικά με το ύψος των καταθέσεων και των κινητών αξιών.

5. Βεβαίωση ή κάρτα ανεργίας.

6. Πιστοποιητικό αναπηρίας. υπεύθυνης δήλωσης.

(Πηγή: Έθνος)
Financial & Law:

Επικοινωνήστε τώρα μαζί μας για να ρυθμίσουμε στα μέτρα σας τις τραπεζικές σας οφειλές! Εγγύηση η συνεργασία των έμπειρων χρηματοοικονομικών και νομικών μας συμβούλων!

Τηλέφωνα: 215.5509237 - 210.3300660 - 6945976642

ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΑΚΟΜΑ: