To παρόν blog http://epityxiacom.blogspot.gr δεν ανανεώνεται πλέον και αποτελεί αρχείο για το eisodima.gr.
Το eisodima.gr λειτουργεί κανονικά με καθημερινή ενημέρωση στις διευθύνσεις:
Όσοι φίλοι και φίλες έχουν εγγραφεί στο newsletter με τις καθημερινές αναρτήσεις μας και επιθυμούν να συνεχίζουν να το λαμβάνουν στο email τους, θα πρέπει να επανεγγραφούν εδώ.

Πέμπτη 2 Ιανουαρίου 2014

Ενίσχυση έως 20.000 ευρώ για 7.000 νέους αγρότες

Μοναδική ευκαιρία για 7.000 νέους, που θέλουν να ασχοληθούν με τη γεωργία, την κτηνοτροφία και τη μελισσοκομία, αποτελεί το νέο πρόγραμμα εγκατάστασης νέων αγροτών ύψους 140 εκατ. ευρώ που βγαίνει στον αέρα.

Το λεγόμενο πριμ πρώτης εγκατάστασης νέων γεωργών περιλαμβάνει κλιμακωτή ενίσχυση για τους δικαιούχους, που κυμαίνεται μεταξύ 10.000 και 20.000 ανάλογα με την περιοχή κατοικίας, το είδος της αγροτικής εκμετάλλευσης και το επίπεδο εισοδήματος.

Προτεραιότητα έχουν όσοι διαθέτουν πτυχία ΑΕΙ, ΤΕΙ γεωτεχνικής κατεύθυνσης και κατέχουν ιδιόκτητες εκτάσεις που προορίζονται για τις αγροτικές μονάδες που θέλουν να δημιουργήσουν, ενώ η κατάθεση αιτήσεων ξεκινά την 1η Απριλίου και λήγει την 30ή Μαΐου του 2014.

Το νέο πρόγραμμα αφορά όλους όσοι διαμένουν ή επιθυμούν να επιστρέψουν στην ύπαιθρο για να δημιουργήσουν τη δική τους αγροτική μονάδα. Βασική προϋπόθεση είναι να έχουν ηλικία έως 40 ετών και να παραμείνουν αγρότες για 10 χρόνια.

Το ποσό που θα είναι διαθέσιμο για το πρόγραμμα είναι της τάξης των 140 εκατ. ευρώ και το ανώτατο ύψος της παρεχόμενης ενίσχυσης ανέρχεται, κατά κατηγορία περιοχής της έδρας της αγροτικής εκμετάλλευσης, στα ακόλουθα ποσά:
•Ορεινές περιοχές μέχρι 20.000 ευρώ.
•Μειονεκτικές περιοχές μέχρι 17.500 ευρώ.
•Λοιπές περιοχές μέχρι 15.000 ευρώ.

Υπόψη λαμβάνονται τα εξής κριτήρια:

Περιοχή μόνιμης κατοικίας: α) Ορεινή - 7.500 ευρώ, β) Μειονεκτική - 5.000 ευρώ, γ) Λοιπές περιοχές - 2.500 ευρώ.

Είδος εκμετάλλευσης στη μελλοντική μορφή: α) Κτηνοτροφική - 7.500 ευρώ, β) Φυτική - 7.500 ευρώ, γ) Μεικτή - Μελισσοκομία - 5.000 ευρώ.

Επίπεδο εισοδήματος της εκμετάλλευσης: α) Πάνω από το 120% του εισοδήματος αναφοράς - 5.000 ευρώ, β) 80-120% του εισοδήματος Αναφοράς - 2.500 ευρώ.

Η οικονομική ενίσχυση της πρώτης εγκατάστασης νέων γεωργών χορηγείται με τη μορφή κεφαλαίου και καταβάλλεται σε τρεις δόσεις. Η α' δόση της οικονομικής ενίσχυσης ανέρχεται σε 70% της εγκεκριμένης δημόσιας δαπάνης ανά δικαιούχο.

Η καταβολή του υπολοίπου 30% της οικονομικής ενίσχυσης σχετίζεται με την εκπλήρωση των δεσμευτικών στόχων του επιχειρηματικού σχεδίου κάθε δικαιούχου.

Η δεύτερη δόση (15%) μπορεί να χορηγηθεί από το επόμενο έτος της ένταξης του δικαιούχου, ενώ η τρίτη δόση (15%) μπορεί να χορηγηθεί με τη συμπλήρωση 2 ετών από την ημερομηνία πρώτης εγκατάστασης, εφόσον ο δικαιούχος έχει επιτύχει το σύνολο των δεσμευτικών στόχων του επιχειρηματικού σχεδίου και έχει υποβάλει τουλάχιστον δύο ενιαίες δηλώσεις εκμετάλλευσης μετά την ένταξή του στο μέτρο.

Επίσης, η β' και η γ' δόση μπορούν να καταβληθούν ταυτόχρονα με τη συμπλήρωση δύο (2) ετών από την ημερομηνία πρώτης εγκατάστασης.

ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ ΣΤΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ
Ποιοι μπορούν να υποβάλουν αίτηση

Δικαίωμα υποβολής αίτησης ενίσχυσης στο μέτρο έχουν φυσικά πρόσωπα, μόνιμοι κάτοικοι της ελληνικής επικράτειας, που εγκαταστάθηκαν για πρώτη φορά ως αρχηγοί γεωργικής εκμετάλλευσης, κατά το δεκατετράμηνο που προηγείται της ημερομηνίας υποβολής της αίτησης ενίσχυσης, εφόσον στο πρόσωπό τους, κατά την ημερομηνία υποβολής της αίτησης ενίσχυσης, πληρούνται αθροιστικά και οι ακόλουθες προϋποθέσεις:

Διαθέτουν επαρκή επαγγελματική ικανότητα ή αναλαμβάνουν τη δέσμευση να την αποκτήσουν εντός 36 μηνών από την ημερομηνία λήψης της ατομικής απόφασης έγκρισης.

Υποβάλλουν επιχειρηματικό σχέδιο μέγιστης χρονικής διάρκειας πέντε ετών με δεσμευτικούς στόχους και ενδιάμεσες χρονικές προθεσμίες για την ανάπτυξη των γεωργικών δραστηριοτήτων τους.

Οι προϋποθέσεις που πρέπει να πληροί η πρόταση

Η πρόταση που υποβάλλεται θα πρέπει πληροί τις παρακάτω προϋποθέσεις:

Υποβάλλεται σαφές επιχειρηματικό σχέδιο για την ανάπτυξη των γεωργικών δραστηριοτήτων του δικαιούχου και παρουσιάζεται τεκμηριωμένη δυνατότητα κάλυψης των πόρων για την πραγματοποίηση των επενδύσεων, εφόσον προβλέπονται, σύμφωνα με το χρηματοδοτικό σχήμα.

Εμπρόθεσμη υποβολή του φακέλου υποψηφιότητας της αίτησης και των δικαιολογητικών αποκλειστικά στην υπηρεσία που ορίζεται από την προκήρυξη του Μέτρου.

Η πρόταση δεν παρουσιάζει ελλείψεις των απαιτούμενων δικαιολογητικών όπως αυτά ορίζονται από την προκήρυξη του Μέτρου.

Στη μελλοντική κατάσταση ο δικαιούχος δημιουργεί γεωργική εκμετάλλευση συνολικού μεγέθους σε εργασία μεγαλύτερης της 1 ΜΑΕ και εισοδήματος της εκμετάλλευσης μεγαλύτερου του 80% του εισοδήματος αναφοράς (όπως αυτό ορίζεται κάθε φορά). Σε κάθε περίπτωση θα πρέπει να επιτυγχάνεται στη μελλοντική κατάσταση βελτίωση στο εισόδημα της εκμετάλλευσης τουλάχιστον κατά 10% σε σχέση με το εισόδημα της εκμετάλλευσης στην υφιστάμενη κατάσταση.

Τα κριτήρια για την επιλογή των δικαιούχων

Ο δικαιούχος έχει συμπληρώσει το 18ο έτος της ηλικίας του και έχει πλήρη δικαιοπρακτική ικανότητα και φερεγγυότητα σύμφωνα με τoν Αστικό Κώδικα.

Ο δικαιούχος δεν έχει συμπληρώσει το 40ό έτος της ηλικίας του. Η ηλικία υπολογίζεται με βάση τη διαφορά μεταξύ της ημερομηνίας της υποβολής της αίτησης για τη χορήγηση της ενίσχυσης και της ημερομηνίας γέννησης.

Ο δικαιούχος έχει εγκατασταθεί για πρώτη φορά σε δική του γεωργική εκμετάλλευση μεγέθους απαιτήσεων σε εργασία > = 0,5 ΜΑΕ και έχει αποκτήσει για πρώτη φορά την ιδιότητα του αρχηγού της εντός του χρονικού διαστήματος των 18 μηνών πριν από την ημερομηνία λήψης της απόφασης ένταξης.

Ο δικαιούχος δεν είναι φυσικό πρόσωπο που έχει ασκήσει γεωργική δραστηριότητα στο όνομά του ή για λογαριασμό του ως ιδιοκτήτης ή αρχηγός γεωργικής εκμετάλλευσης, μεγέθους σε εργασία 0,5 ΜΑΕ και άνω, στο παρελθόν, ή είχε τον έλεγχο καθ' οιονδήποτε τρόπο (μέτοχος, εταίρος, διαχειριστής, μέλος του διοικητικού συμβουλίου, νόμιμος εκπρόσωπος, κ.λπ.) νομικού προσώπου που ασκούσε ή εξακολουθεί να ασκεί γεωργική δραστηριότητα κατά τα 5 έτη που προηγούνται της έναρξης της γεωργικής δραστηριότητας

Ο/η σύζυγος του δικαιούχου δεν είναι κατά κύρια απασχόληση γεωργός ή αρχηγός γεωργικής εκμετάλλευσης μεγέθους απαιτήσεων σε εργασία τουλάχιστον 0,5 ΜΑΕ την οποία λειτουργούσε, ή ελάμβανε ενισχύσεις που χορηγούνται σε αρχηγούς γεωργικών εκμεταλλεύσεων δυναμικότητας σε εργασία τουλάχιστον 0,5 ΜΑΕ κατά τα προηγούμενα έτη.

Ο δικαιούχος είναι μόνιμος κάτοικος περιοχής εφαρμογής του προγράμματος και η γεωργική εκμετάλλευσή του είναι εντός της ευρύτερης περιοχής του τόπου μόνιμης κατοικίας.

Ο δικαιούχος δεν είναι μόνιμος ή με σύμβαση υπάλληλος του Δημοσίου, ΝΠΔΔ, ΝΠΙΔ, στρατιωτικός, ιδιωτικός υπάλληλος, ελεύθερος επαγγελματίας, ιδιοκτήτης επιχείρησης κ.λπ. Οι εποχικοί υπάλληλοι και οι υπάλληλοι ορισμένου χρόνου εξετάζονται ανά περίπτωση (ημερομίσθια, μισθός, περίοδος, διάρκεια σύμβασης κ.λπ.). Επιτρέπεται η περιστασιακή απασχόληση σε χρόνο που το είδος της καλλιέργειας ή ο κλάδος της παραγωγής το επιτρέπει.

Ο δικαιούχος δεν είναι άμεσα συνταξιοδοτούμενος από οποιοδήποτε ταμείο του εσωτερικού ή του εξωτερικού, δεν είναι σπουδαστής/-τρια και φοιτητής/-τρια και δεν λαμβάνει επίδομα αναπηρίας με ποσοστό αναπηρίας ίσο ή μεγαλύτερο του 67%.

Ο δικαιούχος δεν έχει συνολικό οικογενειακό εισόδημα (υποψηφίου, συζύγου και ανήλικων τέκνων από όλες τις πηγές) μεγαλύτερο από το 150% του εισοδήματος αναφοράς, όπως αυτό ισχύει κάθε φορά.

Ο δικαιούχος δεν έχει ατομικό εξωγεωργικό εισόδημα μεγαλύτερο από το 100% του εισοδήματος αναφοράς, όπως αυτό ισχύει κάθε φορά.

Ο δικαιούχος δεν εκτίει ποινή φυλάκισης ή δεν εκκρεμεί εις βάρος του δίωξη για καλλιέργεια, κατοχή, εμπορία, διάθεση ναρκωτικών ουσιών, ζωοκλοπή, καταστροφή του περιβάλλοντος και απάτη σε βάρος του Δημοσίου ή δεν έχει παρέλθει τριετία από την έκτιση της οποιασδήποτε ποινής για τα αδικήματα αυτά.

Ο δικαιούχος δεν δηλώνει ψευδή ή αναληθή στοιχεία και δεν έχει ενταχθεί στο παρελθόν σε πρόγραμμα εγκατάστασης νέων γεωργών.
• * Για όλα τα παραπάνω κριτήρια επιλεξιμότητας η απάντηση πρέπει να είναι ΘΕΤΙΚΗ (ΝΑΙ), διαφορετικά η πρόταση απορρίπτεται.

ΠΟΥ ΘΑ ΑΠΕΥΘΥΝΘΕΙΤΕ
Η υποβολή των φακέλων υποψηφιότητας γίνεται στη Δ/νση Αγροτικής Οικονομίας και Κτηνιατρικής της Περιφερειακής Ενότητας του τόπου της μόνιμης κατοικίας τους από 1ης/4/2014 έως 30/5/2014.

(Πηγή: Ημερησία)

ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΑΚΟΜΑ: