To παρόν blog http://epityxiacom.blogspot.gr δεν ανανεώνεται πλέον και αποτελεί αρχείο για το eisodima.gr.
Το eisodima.gr λειτουργεί κανονικά με καθημερινή ενημέρωση στις διευθύνσεις:
Όσοι φίλοι και φίλες έχουν εγγραφεί στο newsletter με τις καθημερινές αναρτήσεις μας και επιθυμούν να συνεχίζουν να το λαμβάνουν στο email τους, θα πρέπει να επανεγγραφούν εδώ.

Τρίτη, 2 Αυγούστου 2011

Ενίσχυση έως 65% για πτηνοτροφικές μονάδες

Kίνητρα για νέες επενδύσεις στον κλάδο της πτηνοτροφίας δίνονται μέσω νέου χρηματοδοτικού προγράμματος που ετοιμάζει το υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης για την ενίσχυση της ελληνικής περιφέρειας, το οποίο αφορά στη μεταποίηση και εμπορία γεωργικών προϊόντων.

Στόχος του προγράμματος αυτού, στο οποίο συμπεριλαμβάνονται τα πτηνοτροφεία και οι μονάδες που τυποποιούν και συσκευάζουν αβγά και κρέας πουλερικών, είναι η αύξηση της προστιθέμενης αξίας των προϊόντων των πολύ μικρών, μικρών και μεσαίων επιχειρήσεων, με τη στήριξή τους σε θέματα ανάπτυξης καινοτομιών και τεχνολογικού εξοπλισμού, βελτίωσης της ποιότητας, καθώς επίσης και της υγιεινής και της ασφάλειας των προϊόντων τους.

Ενισχύονται επενδύσεις προϋπολογισμού αίτησης ενίσχυσης από 100.000 μέχρι 5.000.000 ευρώ, ενώ τα ποσοστά ενίσχυσης για πολύ μικρές, μικρές και μεσαίες επιχειρήσεις κυμαίνονται από 40 έως 65%, ανάλογα με τη διοικητική περιφέρεια στην οποία πρόκειται να πραγματοποιηθεί η επένδυση.

Οι επιχειρήσεις που έχουν πάνω από 250 και μέχρι 750 υπαλλήλους ή έχουν κύκλο εργασιών πάνω από 50 εκατ. ευρώ και μέχρι 200 εκατ. ευρώ, ενισχύονται με το μισό του μέγιστου ποσοστού.

Το μέτρο αφορά όλους όσοι δραστηριοποιούνται σε μονάδες τυποποίησης και συσκευασίας αβγών, μονάδες για παραγωγή νέων προϊόντων με βάση τα αβγά, πτηνοσφαγεία, μονάδες τεμαχισμού - τυποποίησης και μεταποίησης κρέατος πουλερικών.

Δικαιούχοι ενίσχυσης μπορούν να είναι πολύ μικρές, μικρές και μεσαίες επιχειρήσεις όπως αυτές ορίζονται από την κοινοτική νομοθεσία.

Πιο συγκεκριμένα όμως δικαιούχοι ενίσχυσης είναι οι ατομικές επιχειρήσεις και τα νομικά πρόσωπα ιδιωτικού δικαίου (ΑΕ, ΕΠΕ, ΟΕ, ΕΕ, προσωπικές εταιρείες του εμπορικού νόμου, αγροτικές συνεταιριστικές οργανώσεις κάθε βαθμίδας, συνεταιριστικές επιχειρήσεις, δημοτικές επιχειρήσεις οι οποίες λειτουργούν σύμφωνα με τις διατάξεις της εμπορικής και φορολογικής νομοθεσίας) που τελικά επιβαρύνονται με το κόστος της πραγματοποίησης του σχεδίου.

Δαπάνες για τις οποίες μπορεί να παρέχεται ενίσχυση (επιλέξιμες δαπάνες) αφορούν:

• Τη διαμόρφωση του περιβάλλοντος χώρου.
• Την κατασκευή ή τη βελτίωση ακινήτων.
• Την προμήθεια και εγκατάσταση νέου μηχανολογικού εξοπλισμού συμπεριλαμβανομένου και του λογισμικού πληροφορικής και του εξοπλισμού των εργαστηρίων στον βαθμό που εξυπηρετεί τη λειτουργία της μονάδας.
• Τις εγκαταστάσεις βιολογικού καθαρισμού όχι ως μεμονωμένη δράση αλλά ως τμήμα της συνολικής επένδυσης.
• Τα γενικά έξοδα μέχρι 10% του συνόλου του προϋπολογισμού, όπως αμοιβές μηχανικών και συμβούλων και άδειες πέραν των παραπάνω δαπανών.
• Δαπάνες για μελέτες σκοπιμότητας, δαπάνες για τη δημιουργία αναγνωρίσιμου σήματος (ετικέτας) του προϊόντος, απόκτηση διπλωμάτων ευρεσιτεχνίας, έρευνα αγοράς για τη διαμόρφωση της εικόνας του προϊόντος (συσκευασία, επισήμανση).
• Την απόκτηση πιστοποιητικών ποιότητας από αρμόδιους οργανισμούς (ISO, HACCP κλπ).
• Την αγορά fax, τηλεφωνικών εγκαταστάσεων, δικτύων ενδοεπικοινωνίας και ηλεκτρονικών υπολογιστών, συμπεριλαμβανομένης της επεξεργασίας κειμένων, software telescripteurs), φωτοτυπικών και συστημάτων ασφαλείας των εγκαταστάσεων.

Τα δικαιολογητικά που πρέπει να καταθέσουν οι δικαιούχοι

Τα απαραίτητα δικαιολογητικά έγγραφα και στοιχεία που θα πρέπει να συνοδεύουν την αίτηση ενίσχυσης είναι τα εξής:

• Καταστατικό ή εταιρικό κατά περίπτωση του δικαιούχου.
• Τίτλοι ιδιοκτησίας οικοπέδου και πιστοποιητικό μεταγραφής και βαρών αυτού, στο οποίο πρόκειται να πραγματοποιηθεί η επένδυση είτε πρόκειται για νέα μονάδα ή για μετεγκατάσταση ή εκσυγχρονισμό ή επέκταση ήδη υπάρχουσας μονάδας.
• Ισολογισμοί και αποτελέσματα χρήσεως για τα τρία προηγούμενα έτη αυτού της αίτησης, καθώς επίσης και η υποβολή των αντιστοίχων εκκαθαριστικών σημειωμάτων της εφορίας ενός εκάστου των εταίρων που κατέχουν ποσοστό ίσο ή άνω των 10%.
• Πρόσφατη φορολογική και ασφαλιστική ενημερότητα που να καλύπτουν την ημερομηνία υποβολής της αίτησης.
• Τεχνικά σχέδια (τοπογραφικό διάγραμμα κάλυψης, κατόψεις, όψεις, τομές), σχέδια διάταξης μηχανολογικού εξοπλισμού και λεπτομερής τεχνική και λειτουργική περιγραφή της προτεινομένης αίτησης ενίσχυσης.
• Προσφορές για την προμήθεια του μηχανολογικού εξοπλισμού που θα αποτελούν τη βάση κατάρτισης του προϋπολογισμού στο μέρος που αφορά τον εξοπλισμό.
• Αναλυτικό προϋπολογισμό κόστους κτιριακών εγκαταστάσεων.
• Αποδεικτικά στοιχεία ίδιων πόρων και γενικά κάθε στοιχείο που τεκμηριώνει τη δυνατότητα του επενδυτή να καλύψει την προβλεπόμενη ιδιωτική συμμετοχή: ίδιοι πόροι - π.χ. αύξηση μετοχικού κεφαλαίου (με αναφορά στο πρόγραμμα), δημιουργία αποθεματικού για επενδύσεις, δημιουργία ειδικού αποθεματικού για τις εταιρείες τις εισηγμένες στο χρηματιστήριο καθώς και τις συνεταιριστικές οργανώσεις, καταθέσεις των κυρίων μετοχών κ.λπ. - και δανεισμός: με βεβαίωση χρηματοπιστωτικού ιδρύματος που να δηλώνει το καταρχήν ενδιαφέρον για δανειοδότηση του προτείνοντος, σε περίπτωση που μέρος της επένδυσης καλυφθεί με δάνειο, σύμφωνα με το χρηματοδοτικό σχήμα της επένδυσης.
• Υπεύθυνη δήλωση ότι το ίδιο αντικείμενο της επένδυσης δεν έχει προταθεί ή οριστικά υπαχθεί για ενίσχυση - επιχορήγηση στον αναπτυξιακό νόμο ή σε άλλο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα.
• Απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου ή άλλου αρμοδίου οργάνου όπως προσδιορίζεται στο Καταστατικό της επιχείρησης για τον ορισμό του υπευθύνου υλοποίησης της πράξης και τον αριθμό Τραπεζικού Λογαριασμού στον οποίο θα καταβάλλονται οι πληρωμές.
• Αντίγραφο Ποινικού Μητρώου του νόμιμου εκπροσώπου της εταιρείας.
Υπεύθυνη δήλωση τήρησης του άρθρου 8 του Καν. 1698/2005 περί "ισότητας μεταξύ ανδρών και γυναικών και έλλειψη διακρίσεων".

(Πηγή: Εθνος)

Οι ενδιαφερόμενοι για επιδότηση, μπορούν να απευθύνονται στα τηλέφωνα: 210.8818474 - 6945976642 (κο Παππά).ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΑΚΟΜΑ: